ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางการปรับตัวเข้าเรียนในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมระดับอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้จะปิดระบบในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.