การเริ่มต้นธุรกิจ จะง่ายขึ้นหากคุณเริ่มต้นจากผู้มีประสบการณ์แล้ว อย่างเช่นผู้ประกอบการในโครงการ StartUp2559 ได้แก่ (1) คุณดวงเดือน สรวญรัมย์ บริษัท วี.ไอ.พี.สเทชั่นเนอรี จำกัด (2) คุณธนนท์ บุณยฤทธิ์ และ คุณประภาสกุล นิลพัทธ์ ห้างหุ้นส่วนสามัญ Made ME (3) คุณทักษกร ทวีกิจสุริยา บจก.ไลฟ์บอดี้ออยล์ (4) คุณเพิ่มศักดิ์ ด่านเฉลิมวงศ์ ลุงเพิ่มข้าวเม่า (5) คุณชนิชา เสถียรปภาพร แกร็บอะจ๊อป kolla(6) คุณอิศรายุทธ ชัชวาลย์ปรีชา Math David Project (7) คุณรัฐวิทย์ อภิญัฐธีรศิริ เฉาก๊วยเมืองพล (8) คุณธัญภัทร โพธิ์ร่มไทร วสช.แปรรูปอาหารทะเลบ้านกระซ้าขาว "กะปิเรือไทย" (9) คุณปภัสพรรณ์ ชีรนรวนิชย์ บัวลอยกลมเกลียว by แม่แกว (10) คุณสุปรางค์พร เดี่ยววิริยะกุล Most Idea

          ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ฝึกทักษะการบริหารโครงการและการตัดสินใจในบริบทของเศรษฐกิจและสังคม การปฏิบัติงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชุมชน ฝึกกระบวนการคิดในเชิงนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          Definitions, principles, concepts, significance, and application of sufficiency economy philosophy, the Royal Initiated Developmental Principals of His Majesty: Understand, Achieve, and Develop, practice a project management skill and decision making in the context of economic and social, work performance, use information technology for communities, practice innovative thinking processes, innovation creation for a better quality of life in the community by the process of participation for sustainable development.