โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟทในการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน