หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 พื้นฐานงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ลักษณะและรูปแบบของงานคอมพิวเตอร์กราฟิกทางโทรทัศน์ และวิธีการทำกราฟิกเพื่อการนำเสนองานทางวิทยุโทรทัศน์ เกี่ยวกับทฤษฎีพื้นฐานของงานคอมพิวเตอร์กราฟิก ลักษณะและรูปแบบของงานคอมพิวเตอร์กราฟิกทางโทรทัศน์ หลักการและวิธีการทำกราฟิกรูปแบบต่างๆ การนำเสนองานกราฟิกทางโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติผลิตผลงาน