โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล
(Digital Literacy)

เนื้อหาการอบรม : ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word  การจัดโครงสร้างเอกสาร ด้วย Heading Styles การทำงานกับ Caption การจัดการกับ Break (Section Break, Page Break)  เทคนิคการจัดหน้ากระดาษ แบบแนวตั้งและแนวนอน ผสมกันใน เอกสารเดียว การจัด Header / Footer ที่ไม่เหมือนกันในเอกสารกัน การสร้างสารบัญอัตโนมัติ (Table of Content) การสร้างจดหมายเวียน (Mail Merge), ซองจดหมาย (Envelopes)  เครื่องมือในการติดตามการเปลี่ยนแปลง แก้ไข (Track Changes)