ปิดการแจ้งลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน เนื่องจากระบบได้ใช้
Internet Account ของมหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าสู่ระบบ